Services

package (สำหรับ คนไทย)

แพกเกจทัวร์ 2 วัน : 1 คืน

ประเภทห้อง ราคา
สำหรับห้องปรับอากาศ (สำหรับ 21-30 ท่าน) ท่านละ 2,500 บาท
สำหรับห้องปรับอากาศ (สำหรับ 31-40 ท่าน) ท่านละ 2,200 บาท
สำหรับห้องปรับอากาศ (สำหรับ 41 ท่านขึ้นไป) ท่านละ 2,000 บาท

แพกเกจทัวร์นี้รวม :

รายการอาหารแบบหมู่คณะ

รายการอาหารทะเลสด(เพิ่มเติม) กรุณาสั่งจองล่วงหน้า - ราคาทะเลเผา รวมค่าปรุงและน้ำจิ้ม

แพกเกจทัวร์ 3 วัน : 2 คืน

ประเภทห้อง ราคา
สำหรับห้องปรับอากาศ (สำหรับ 21-30 ท่าน) ท่านละ 3,800 บาท
สำหรับห้องปรับอากาศ (สำหรับ 31-40 ท่าน) ท่านละ 3,600 บาท
สำหรับห้องปรับอากาศ (สำหรับ 41 ท่านขึ้นไป) ท่านละ 3,400 บาท

แพกเกจทัวร์นี้รวม :

หมายเหตุ : น้ำดื่มและน้ำแข็งฟรีตลอดระหว่างที่พักทรายแก้ว วิลล่า

รายการอาหารแบบหมู่คณะ

รายการอาหารทะเลสด(เพิ่มเติม) กรุณาสั่งจองล่วงหน้า

ราคาทะเลเผา รวมค่าปรุงและน้ำจิ้ม